História

Hotel vznikol citlivou rekonštrukciou pamiatkovo chránenej budovy pochádzajúcej z 13.storočia. Vstúpte a odhaľte očarujúci interiér s arkádovitými chodbami a nádherným vitrážovým stropom prinášajúcim všetkým našim návštevníkom jedinečnú atmosféru spojenia histórie s luxusom dnešnej doby. Napriek svojej polohe v srdci Starého mesta je ľahko dostupný aj autom zo všetkých hlavných smerov. Parkovanie je zabezpečené v modernej podzemnej garáži oproti budove hotela.

Budova hotela ARCADIA bola postavená v druhej polovici 12. storočia a je národnou kultúrnou pamiatkou evidovanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Františkánska ulica, na ktorej sa budova hotela nachádza, bola pôvodne hradobnou uličkou zastavaná spočiatku len na jednej strane a to budovou františkánskeho kostola s kaplnkou sv. Jána evanjelistu, so záhradou a kláštorom.
Od prvej tretiny 15. storočia na severnej časti strany ulice smerom k hradobnému múru stáli meštianske domy. Priestor pred dnešnou loretánskou kaplnkou sa využíval na umiestnenie rôznych obchodíkov, keďže sa tu ulica
rozširovala. Stáli tu dielne nožiarov, debnárov a kamenárov.

V súčasnom objekte sa zachovali ukážky renesančných, barokových a klasicistických kováčskych prác. Na parcele sa archeologickým výskumom našli doklady osídlenia z doby laténskej a tiež predmety z 12.-13. storočia.
V čase križiackych výprav sa v 12. storočí spomína dom v súvislosti s nemeckým cisárom Friedrichom Barbarossom, ktorý na čele 3. križiackej výpravy smerujúcej do Konstantinopolu tu údajne prenocoval. V historických prameňoch taktiež nachádzame zmienku o pomenovaní budovy Husitský dom. Niektorí autori skutočnosť, že sa na renesančnej arkáde vo dvore nachádza kalich s hostiou interpretujú tak, že pivničné priestory boli miestom tajných schôdzok stúpencov husitov, ktorí sa chceli v roku 1432 zmocniť vedenia mesta a Bratislavu vydať husitom.

Hotel slúžil v minulosti ako obytný meštiansky dom a je situovaný v severnej časti historického jadra Bratislavy a do jeho dispozície je včlenená časť mestského opevnenia a stojí na dvoch stredovekých parcelách. V období renesancie bolo vybudované arkádové nádvorie so schodišťom, ktoré svojimi umelecko-historickými kvalitami patrí medzi vynikajúce príklady renesančnej architektúry na Slovensku. Na druhom poschodí bol odkrytý fragment sgrafitovej korunnej rímsy. Renesančná klenba vo veľkej miestnosti na prízemí je vyzdobená barokovými štukovými ornamentami. V 18. storočí prechádza objekt dvoma významnými úpravami - doplnenie dvorových arkád a nadstavba II. poschodia. Po zrušení mestských hradieb po roku 1775 sa nadstavuje a prebudováva celý zadný trakt. Vytvárajú sa nové schodištia suterénov a dvorové fasády dostávajú svoju konečnú podobu. Objekt má novú klasicistickú fasádu.

Meštiansky dom na Františkánskej ulici svojou architektúrou patrí medzi význačné stavby mesta. V jeho hmotovej a priestorovej skladbe možno sledovať historický vývoj staviteľstva na území mesta, zmenu výtvarných a estetických názorov jednotlivých slohových období. Nemenej významný je aj fakt, že jeho zadný trakt tvorí zbytok múru stredovekého mestského opevnenia.